Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2023-01-10T16:56:31+01:00

Artikel 1. Definities

1.1. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Frappant b.v, erkend reclame- en marketingadviesbureau” statutair gevestigd te Aalten, zijnde de rechtspersoon die de opdracht voor het verrichten van werkzaamheden heeft aanvaard.

1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdracht wordt verstaan het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van opdrachtnemer. Opdrachtnemer wijst nadrukkelijke andere algemene voorwaarden af. Door het verstrekken van een opdracht aan opdrachtnemer aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

2.2. Afwijking of terzijde stelling van deze voorwaarden bindt opdrachtnemer slechts voor zover zulks door haar schriftelijk is bevestigd.

2.3 Bij een samenloop van door opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden en onderhavige algemene voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes (ook wel te noemen: begrotingen) zijdens opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

3.2 Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico van opdrachtnemer door opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

3.3. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan opdrachtgever bekend te zijn, maar ook vanaf het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige algemene voorwaarden deel uit te maken.

Artikel 4. Overeenkomsten

4.1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door dat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of, bij niet schriftelijke opdrachtbevestiging, opdrachtnemer met de opdracht heeft ingestemd en met de uitvoering van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden is gestart.

4.2. In geval een overeenkomst door opdrachtnemer bij schriftelijke opdrachtbevestiging wordt bevestigd, wordt deze geacht te zijn tot stand gekomen overeenkomstig de opdrachtbevestiging, zulks tenzij door opdrachtgever binnen 3 werkdagen na verzending van zodanige opdrachtbevestiging daartegen schriftelijk is geprotesteerd.

4.3. Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. Opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.

4.4 Opdrachtnemer is tot geen andere prestatie gehouden dan tot hetgeen bij overeenkomst van opdracht is overeenkomen of in de opdrachtbevestiging is vastgelegd. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van materialen en / of uitbesteding van werk aan derden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kosten van het aan derden uitbesteden zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5 Indien opdrachtafwikkelingen telefonisch of mondeling plaats hebben, is het risico van de daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen de kosten van verbetering, geheel voor rekening van opdrachtgever.

4.6 Indien opdrachten van opdrachtgever op diens verzoek met spoed en voorrang dienen te worden afgewikkeld, is het risico van de daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen de kosten voor verbetering, geheel voor rekening van opdrachtgever.

4.7 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt aan opdrachtnemer, dienen door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven dan is het risico geheel voor rekening van opdrachtgever.

4.8 De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan de acceptatie van wijzigingen in de opdracht afhankelijk stellen van betaling door opdrachtgever van de door opdrachtnemer reeds verrichte of ingeplande werkzaamheden, dan wel de door de wijziging van de opdracht gederfde winst.

4.9 De eventuele meer of minder kosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in beginsel ten laste c.q. ten gunste van opdrachtgever.

4.10 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Het risico hiervan is geheel voor rekening van opdrachtgever.

4.11 Afwijkingen die – alle omstandigheden in aanmerking genomen – in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het opdrachtnemersproduct, worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn.

Artikel 5. Relatiebeheer

5.1. Opdrachtnemer maakt van de contacten met opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 In geval van telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt als de inhoud van het gesprek naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft.

5.3 Als opdrachtgever naar aanleiding van een contactrapport niet binnen 4 werkdagen na toezending ervan heeft gereageerd, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden.

5.4 In geval binnen 4 werkdagen na het contact door opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal van tevoren per e-mail akkoord van opdrachtgever worden gevraagd.

5.5 Opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de opdrachtgever aangewezen persoon.

Artikel 6. Aanvullende algemene voorwaarden

6.1. Voor zover deze algemene voorwaarden, danwel de opdrachtbevestiging niet uitdrukkelijk anders bepalen, zijn op de overeenkomsten welke tot stand komen onder de werking van deze algemene voorwaarden, tevens aanvullend van toepassing:

  • Voor zover het ontwerpen en tekeningen, illustraties of modellen betreft waarmee aan het idee hetzij voorlopig, hetzij definitief vorm is gegeven: de voorwaarden van de beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (bNO), zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam;
  • Voor zover het advertenties ter plaatsing in een blad, een tijdschrift of andere uitgaven betreft: de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk gedeponeerd bij alle Rechtbanken in Nederland;
  • Voor zover het (doen) vervaardigen of bewerken van drukwerk of copy betreft: de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam;
  • Voor zover het fotomateriaal betreft: de Standaardvoorwaarden van de Fotografen federatie BFN, NVF en GFK, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam.
  • Voor zover het gebruik en hergebruik van letterfonts, stock(foto)materiaal en modellenrechten betreft, geschiedt zulks op basis van toepasselijke algemene voorwaarden van de betreffende toeleveranciers(s).

6.2 De in artikel 6.1 geformuleerde aanvullende werking van de aldaar genoemde algemene voorwaarden dient aldus begrepen te worden dat de aldaar genoemde algemene voorwaarden de inhoud van de overeenkomst mede bepalen voor zover zij niet strijdig zijn met de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden of met dwingend rechtelijke bepalingen van afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek (algemene voorwaarden). Indien genoemde algemene voorwaarden strijdig zijn met de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden prevaleren op die punten waar strijd ontstaat deze algemene voorwaarden boven de in artikel 6.1. genoemde. Indien genoemde algemene voorwaarden strijdig zijn met de dwingende bepalingen van genoemde Wet zijn slechts de strijdige bepalingen vernietigbaar. Uit het feit dat deze algemene voorwaarden niet regelen hetgeen de in artikel 6.1. genoemde aanvullende voorwaarden wel regelen, dient niet afgeleid te worden dat nu zulks in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk is geregeld, partijen de bedoelingen hebben gehad zulks ongeregeld te laten.

Artikel 7. Grondslagen van prijs/prijzen

7.1 De prijsaanbieding alsmede de overeengekomen prijs zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

7.2 De bij de aanbieding en/of bij de offerte opgegeven prijs/prijzen is/zijn, tenzij uit de opdrachtbevestiging anders blijkt, gebaseerd op de per datum van het tot stand komen van de overeenkomst geldende kostenbepalende factoren. Wijzigingen in de kostenbepalende factoren, alsmede gebleken onjuiste danwel onvolledige verstrekking zijdens opdrachtgever van gegevens die voor de prijsbepaling relevant zijn, geven opdrachtnemer het recht de in rekening te brengen prijzen bij te stellen overeenkomstig de opgetreden wijzigingen c.q. gebleken onjuistheid en/of onvolledigheid. In geval van een, op grond van voornoemde omstandigheden, binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst door opdrachtnemer vastgestelde prijsverhoging, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een wederzijdse plicht tot vergoeding van schade of rente ontstaat.

7.3 Prijsaanbiedingen zijn gesteld op Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, koeriers-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en -indien blijkens de opdrachtbevestiging niet anders is overeengekomen- binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank-/girorekening.

8.2 Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen. In ieder geval vindt (deel)facturering plaats bij aanvang van de werkzaamheden in verband met de opdracht, voorts bij aanbieding van de eerste proef en bij aflevering.

8.3 Door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht te maken Commercialproductie-, (ether)mediaen drukwerkproductiekosten, alsmede Porto- en andere verspreidingskosten dienen door opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden voldaan, vóór het tijdstip, waarop opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.

8.4 Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd om van opdrachtgever voor de aflevering c.q. voltooiing van door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien zodanige zekerheid niet wordt gegeven.

8.5 Indien door opdrachtnemer in een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze door opdrachtgever ten onrechte wordt aangenomen, is opdrachtgever – zonder dat enige sommatie en ingebrekestelling is vereist – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt voor elke maand, of gedeelte daarvan, van de kredietverlening een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 juncto 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8.6 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever. Als bewijs van verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen. De buitengerechtelijke incassokosten worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 75,- per vordering bedragen.

8.7 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de op de dag van ontvangst verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de alsdan verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

Artikel 9. Annulering, opschorting, staking en ontbinding

9.1 Annulering door opdrachtgever van een door opdrachtnemer geaccepteerde order/opdracht is alleen geldig indien zodanig bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan opdrachtnemer geschiedt en voorts vervolgens door opdrachtnemer zodanige annulering wordt geaccepteerd.

9.2 Indien zodanige annulering door opdrachtnemer wordt geaccepteerd, is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer in ieder geval te vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden en nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van opdrachtnemer.

9.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en/of uit enige andere met opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of toetreedt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, te staken of de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te harer keuze, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. Als ingebrekestelling kan (voor zover vereist) worden beschouwd elk schriftelijk stuk, nota’s en rekeningoverzichten inbegrepen, door opdrachtnemer aan opdrachtgever gericht, dat duidt op niet, niet behoorlijke of niet tijdige nakoming zijdens opdrachtgever van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht.

9.4 Opschorting, staking, en/of ontbinding laten de betalingsverplichting van opdrachtgever van de reeds door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is opdrachtnemer alsdan gerechtigd van opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever en/of de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst.

Artikel 10. Levering en levertijden

10.1 Alle leveringen door opdrachtnemer geschieden ter plaatste waar opdrachtnemer is gevestigd, tenzij anders is overeengekomen. In het laatste geval, worden goederen enkel voor rekening en risico van opdrachtgever vervoerd.

10.2 Indien de levering digitaal geschiedt, geldt, dat opdrachtgever de aldus uitgeleverde bestanden aanvaardt “As is”. Het risico van daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen de kosten van eventueel herstel en verbetering, is geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade welke mogelijk voortvloeit uit digitale uitlevering.

10.3 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele verplichting op zich en geeft niet tijdige levering opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming van enige verplichting jegens opdrachtnemer.

Artikel 11. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren en zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen. Medewerking van opdrachtgever c.q. diens/haar medewerkers c.q. derden doet geen afbreuk aan de prestatie c.q. het resultaat van de inspanningen van opdrachtnemer. In geval de geleverde prestatie niet voldoet aan de redelijkheid van opdrachtgever te stellen eisen, is opdrachtnemer aansprakelijk als omschreven in lid 4 van dit artikel.

11.2 In het bijzonder draagt opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de terzake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze haar redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

11.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alles wat haar uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd.

11.4 Behoudens opzet of grove schuld zijn opdrachtnemer, alsmede de door haar ingeschakelde derden aansprakelijk voor niet meer dan de door hen ingebrachte arbeid c.q. verrichte werkzaamheden en slechts tot een bedrag als overeengekomen als vergoeding voor de ingebrachte arbeid c.q. verrichte werkzaamheden. Voor alle in- en buiten rechte optredende gevolgen van het voor, danwel door opdrachtgever gepubliceerde is opdrachtgever aansprakelijk.

11.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wanneer opdrachtnemer grove schuld c.q. opzet is te verwijten. Indien materialen op verzoek van de opdrachtgever in archief gehouden dienen te worden, is opdrachtnemer gerechtigd, hiervoor een passende vergoeding te berekenen. Digitale bestanden worden gearchiveerd volgens de stand der techniek op dat moment. Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid over de herbruikbaarheid op een later moment.

11.6 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer als hierboven bedoeld eindigt 1 jaar na beëindiging van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, danwel na het redelijkerwijs bij opdrachtgever kenbaar worden van deze aansprakelijkheid.

11.7 De door de opdrachtgever aangeleverde (digitale)materialen, foto’s, tussenmateriaal, etc., worden bij inkomst door opdrachtnemer beoordeeld op technische kwaliteit en bruikbaarheid. Mochten deze gegevens niet voldoen aan de geldende technische standaarden, dan is opdrachtnemer gerechtigd nieuw materiaal te eisen cq. – na overleg met opdrachtgever – nieuw materiaal te laten vervaardigen op kosten van opdrachtgever.

Artikel 12. Reclames, klachten en bewijs

12.1 Terzake van zichtbare gebreken moet opdrachtgever terstond nadat opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, danwel binnen 8 dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.

12.2 Terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

12.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

12.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

12.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van opdrachtnemer beslissend.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

13.1 De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, die opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde opdrachtnemer effectief vrijwaart. Opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in een voorkomend geval een zo’n hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden terzake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen die aan hem zijn voorgelegd.

Artikel 14. Exoneratie

Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van opdrachtnemer terzake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is opdrachtnemer nimmer verplicht.

Artikel 15. Overmacht

15.1 In geval opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

15.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, blokkade, epidemie, devaluatie, overstroming, stormen, transportmoeilijkheden, brand, machinebreuk, plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen, andere stoornissen in de bedrijfsuitoefening van hetzij opdrachtnemer hetzij door haar bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, en vertraagde levering, door welke oorzaak dan ook, van door opdrachtnemer tijdig bestelde materialen, grond- en/of hulpstoffen en/of onderdelen.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden, alsmede vrijwaart hij opdrachtnemer voor aanspraken terzake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

16.2 Opdrachtnemer is niet gehouden het aan haar ingevolge van het vorenstaande in eigendom toebehorende ten behoeve van opdrachtgever te bewaren, tenzij bij de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. In laatst genoemd (uitzonderings-)geval zal bewaring op kosten van opdrachtgever plaatsvinden, zonder dat zulks impliceert dat opdrachtnemer een waarborg verstrekt dat het bewaarde hergebruikt zou kunnen worden.

16.3 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever eindigt, voor zover zij aan opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan opdrachtgever kunnen worden overgedragen, echter eerst nadat al hetgeen – waaronder begrepen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – dat opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor overdracht van voornoemde rechten en materialen is alsdan een nadere akte vereist, welke door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever ondertekend dient te worden. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal opdrachtnemer, op verzoek van opdrachtgever, voor het inschakelen van deze derden, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

16.4 Opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in lid 1 van dit artikel, en overigens in overeenstemming met artikel 14 van onderhavige voorwaarden, opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden indien en voor zover opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële – of intellectuele eigendom. Opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde opdrachtnemer binnen twee dagen hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen, die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

16.5 Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is terzake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

16.6 Opdrachtgever is gedurende de duur van de overeenkomst van opdracht niet gerechtigd tot aanpassing of verveelvoudiging op welke wijze dan ook van het in opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. De kosten in verband met eventuele wijzigingen zijn voor opdrachtgever.

16.7 Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. Voorts is zij gerechtigd haar werkstukken ten behoeve van eigen promotie- of propagandamateriaal te gebruiken.

Artikel 17. Afwikkeling

17.1 In alle gevallen, waarin de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de Rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 18. Overdracht en plichten

18.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij de andere partij hierin voorafgaand schriftelijk heeft toegestemd.

18.2 In de situatie dat (relevante activiteit(en) van de) onderneming van opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met , danwel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde verplichtingen van opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 19. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

19.1 Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen, behoudens bepalingen van dwingend recht, onderworpen zijn aan de rechtsmacht van de absoluut bevoegde burgerlijke rechter te Zutphen, onverminderd de bevoegdheid van de Rechter terzake van een voorlopige voorziening en beslag- of executiemaatregelen.

19.2 Op de overeenkomsten en de gevolgen daarvan zijn de bepalingen van het Nederlandse Recht van toepassing.

Artikel 20.acquisitie

Na sluiting van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, heeftopdrachtnemer het recht om op bescheiden en gepaste wijze de firmanaam van de opdrachtgever op zijn referentielijst te plaatsen. Opdrachtnemer is gerechtigd om een beknopte beschrijving van deze opdracht en een exemplaar van het product, voor acquisitie van nieuwe klanten te gebruiken.

Artikel 21. Additioneel

21.1 Deze voorwaarden zijn op 19 november 2003 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen onder nummer 50/2003.

21.2 Deze voorwaarden kunnen worden aangeduid als “Algemene Voorwaarden Frappant bv”.